slide3

Отровните вещества, които се образуват в процеса на гниене на отпадъците в неразрешени сметища, първо проникват в горните слоеве на почвата, след това в подземните води и след това се пренасят на стотици километри. Отровната следа от такива сметища може да достигнат далеч от мястото на изхвърляне. В процеса на гниене във въздуха се отделят опасни вещества, които отравят околната среда и засягат биологичните процеси.

Къде се насочват отпадъците?

Депото е създадено с цел изолиране на отпадъците, които не могат да се рециклират, за да се изключи навлизането на вредни вещества в околната среда.

Депото е екологична структура за централизирано събиране и изхвърляне на отпадъци. То предпазва околната среда от замърсяване и предотвратява разпространението на патогени. Земите подлежат на задължителна рекултивационна процедура.

Депото започва с инженерни проучвания. Преди да се определи мястото на бъдещото местоположение на депото, се проучва хидрогеоложката среда, съставът на почвата, тоест възможността за изграждане на такава сложна инженерна конструкция в избрания район. Обектът трябва да бъде подложен на държавна екологична експертиза, едва след това е възможно да се започне строителство.

Депо за твърди битови отпадъци 

При изграждането на депото първо се полага хидроизолационен слой, който ще предотврати проникването на течности при изхвърлянето на отпадъците в почвата и подпочвените води. Изграждат се пожарогасителни системи и системи за пречистване на филтрати, както и система за мониторинг на състоянието на въздуха, почвата и подземните води на територията на депото.

Изхвърлянето на отпадъци на депата се извършва послойно, като на всеки от слоевете се извършва санитарно обезпрашаване. Всъщност сметището прилича на торта от пластове. Единият слой се състои от твърди битови отпадъци, вторият – пръст, строителни отпадъци, камъни. Тази система се използва, за да се изключи запалването на отпадъци, тъй като те отделят газ по време на процеса на гниене. В депото работят булдозери, които правят уплътняващи слоеве.

Депа за депониране на твърди битови отпадъци  – това са специализирани съоръжения, в които се спазват всички мерки за безопасност, извършва се контрол на теглото на входящите отпадъци и видеозаснемане. Всички тези съоръжения са включени в Държавния регистър на съоръженията за погребване на отпадъци, но повечето от тях са почти изчерпали ресурсите си и ще бъдат изведени от експлоатация през следващите години. Поради това е необходимо да се изградят съоръжения за сортиране на отпадъци. Те са предназначени да разтоварят съществуващите сметища и да дадат втори живот на отпадъците.