fire-171229_1280ПРОЦЕСИ И ЕМИСИИ НА ГОРЕНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Основните газообразни продукти от изгарянето на отпадъци са въглероден диоксид и водни пари. Подобно на много процеси, изгарянето произвежда странични продукти като частици сажди и други замърсители в отработените газове и оставя остатъци от негорими и частично изгорели отпадъци, които трябва да бъдат отстранени от камерите за изгаряне и изхвърлени по подходящ начин. Съставът на страничните продукти от газ и пепел се определя, поне отчасти, от състава на отпадъците, подавани в инсинератора.

Този състав може да бъде променен чрез действия за управление на отпадъци, като например намаляване на количеството генерирани отпадъци, повторно използване на материали и рециклиране на отпадъци, които да се използват като суровина за различни производствени процеси.

Отработените газове в инсталациите за изгаряне на отпадъци могат да съдържат почти цялата периодична таблица с химически елементи, тук има само малка част:

  • Азотни и серни оксиди;
  • Въглероден окис;
  • Диоксини;
  • Метали като олово и живак;
  • Киселинни газове;
  • Летливи хлорирани съединения и др.

Образуването на продукти от непълното изгаряне се определя от продължителността на процеса на горене, степента на смесване на газовете в камерата и температурата. Следователно условията на горене трябва да гарантират максимално унищожаване на непълните продукти на горенето и да сведат до минимум изпарението и пренасянето на тежки метали, особено при липса на адекватен контрол на емисиите.

Обикновено данните за емисиите се събират от инсинератори само през малка част от общите часове на работа и обикновено не включват данни по време на стартиране, спиране при аварийни условия.

След като замърсителите от инсталацията за изгаряне се изпускат във въздуха, някои хора в околността могат да бъдат директно изложени чрез вдишване или непряко чрез консумация на храна или вода, замърсени от отлагането на замърсители от въздуха в почва, растителност и вода. За метали и други замърсители, които са силно устойчиви в околната среда, потенциалните ефекти могат да се простират далеч извън зоната близо до изгарянето.

Устойчивите замърсители могат да бъдат транспортирани на големи разстояния от източници на емисии, да претърпят различни химични и физични трансформации и да преминат отново през почвата, водата или храната.

Изследванията показват, че консумацията на риба е основният път на излагане на човека с живак, докато месото, млечните продукти и рибата са потенциални пътища на излагане на диоксини. Въпреки че се очаква емисиите от по-новите, добре поддържани централи да окажат малко влияние върху концентрациите в околната среда и рисковете за здравето. Но докато има стари, а не подобрени инсинератори, рискът от разпространение на опасни вещества все още е голям.