toxic-28714_640Много видове от човешката дейност, особено от производство, са придружени от образуването на отпадъци, които представляват опасност за хората и околната среда. Изключително важно е да се изхвърлят опасните отпадъци своевременно и правилно. Това се изисква и от даденото законодателство на дадена държава, която предвижда санкции за предприятия, които пренебрегват правилата за обезвреждане на отпадъците, особено тези, които са класифицирани като опасни.

Нашата фирма за извозване на отпадъци containers.bg е с дългогодишен опит в сферата на транспортните услуги. Разполагаме с действащ лиценз по закона за управление на отпадъците(ЗУО). Законно събираме опасни отпадъци, транспортираме и изхвърляме на определените за това депа. Нашата фирма стриктно спазва изискванията на всички нормативни актове, уреждащи счетоводство и обработката на опасни отпадъци.

Разполагаме с всички необходими разрешителни, специални контейнери за събиране на отпадъци, специални превозни средства и квалифициран персонал, обучен за правилно боравене с опасните отпадъци.

Услуги по обезвреждане и рециклиране на опасни отпадъци

Различават се пет класа на опасност в зависимост от степента на опасност, която определен вид отпадъци представлява за природата и хората.
Низходящ ред, от изключително опасен (клас I) до почти неопасен (клас V). Нивото на опасност може да бъде определено или чрез провеждане на лабораторни тестове – или чрез каталог за класификация на отпадъците (ако в него е посочено определеното вещество).

По-специално радиоактивните отпадъци и съдържащите живак са изключително опасни. Автомобилните акумулатори, съдържащи електролит, са силно опасни отпадъци след работа. А мазната утайка се счита за умерено опасна. Всички тези видове токсични отпадъци трябва да бъдат специално събирани, транспортирани и изхвърляни на специално оборудвано място, за да се избегне разпространението на замърсяване.

Повторната употреба често е възможна в случай на практически неопасни отпадъци (най-известните примери са отпадъчна хартия, скрап, пластмасови отпадъци от опаковки, счупено стъкло и т.н.). Понякога рециклирането е от значение и за опасни отпадъци: например живакът се отстранява от изведените от експлоатация термометри, почиства се и се използва повторно в производството.

За редица опасни отпадъци обаче рециклирането не е редно. И така, медицинските отпадъци от класове G и B (характеризиращи се с високо ниво на токсикологични и инфекциозни опасности) трябва да бъдат изгаряни при изключително високи температури или да бъдат транспортирани за заравяне и бавно гниене до специални депа.

Нашата фирма ще предостави всякаква помощ въз основа на вашите нужди.

Услуги по извозване и изхвърляне на отпадъците. Професионалистите ще ви спестят  всеки проблем, свързан с боклука, неговото извозване или изхвърляне (унищожаване).

Услуги за третиране на отпадъци. Рециклирайки боклука ви спестяваме нерви и време. Обърнете се към професионалистите, за да сте в крак с времето и да изпреварите конкурентите си.

Услуги за управление на отпадъците. Отпадъци от всякакъв характер трябва да бъдат изхвърляни правилно и без вреда за околната среда. Бързото и лесно изхвърляне на вашия боклук е ключът на нашата работа.