toxic-28714_640Опасни стоки са вещества и предмети, които поради присъщите им свойства представляват заплаха за живота и здравето на хората, състоянието на околната среда, безопасността на сгради, конструкции, оборудване и други материални обекти. Те включват: горива, киселини, пестициди, бои, аерозоли, пожарогасители, разтворители, лепила, фармацевтични продукти, литиеви батерии и др.

Общо списъкът с опасни вещества включва около 3500 позиции.

По принцип фактът, че те носят заплаха, не означава, че тази заплаха непременно ще се случи: само ако определени фактори съвпадат, транспортирането, както и товаренето и разтоварването на такива вещества може да доведе до експлозия, пожар, смърт на хора и животни, радиоактивни или инфекциозни, токсични щети, замърсяване на околната среда, щети на технически устройства, превозни средства, сгради, конструкции и др.

Именно за да не съвпадат тези фактори и следователно да се избегнат възможни вреди, транспортирането на опасни товари се извършва по строги правила при спазване на всички необходими мерки и условия.

Какво трябва да знаете, за да извършите качествен и безопасен превоз на опасни товари?

Условията и правилата за транспортиране на опасни товари зависят преди всичко от неговото наименование и от класа, към който принадлежи.

И така, на всяко опасно вещество или група вещества се присвоява специален UN номер (UN-идентификатор). Между другото, тези номера се присвояват на веществата от експертите на Комитета на ООН за превоз на опасни товари, след като са извършени всички необходими тестове за определяне на основната и допълнителната опасност на стоките.

По номера на ООН в таблицата „Списък на опасните стоки“ можете да разберете цялата информация, свързана с транспортирането на конкретно вещество и продукт: методи за маркиране и опаковане, процедура за поставяне на знаци за опасност относно превозните средства и контейнерите, изборът на превозно средство, разпоредбите за транспортиране и манипулиране, степента и вида на опасност (…) и, не на последно място, класът на веществото.

Разграничават се 13 класа опасни товари:

 • клас 1: взривни вещества и изделия;
 • клас 2: газове;
 • клас 3: запалими течности;
 • клас 4.1: запалими твърди вещества, самоактивиращи се вещества, твърди десенсибилизирани експлозиви;
 • клас 4.2: вещества, склонни към самозапалване;
 • клас 4.3: вещества, които при контакт с вода отделят запалими газове;
 • клас 5.1: окисляващи вещества;
 • клас 5.2: органични пероксиди;
 • клас 6.1: токсични вещества;
 • клас 6.2: инфекциозни вещества;
 • клас 7: радиоактивни материали;
 • клас 8: корозивни вещества;
 • клас 9: други опасни вещества и предмети.