пластмасови-отпадъци

Какво ще стане, ако можем да използваме отпадъците като ресурс и по този начин да намалим търсенето на добив на нови ресурси? Извличането на по-малко материали и използването на съществуващите ресурси ще помогне за предотвратяване на някои от въздействията, създадени по веригата. В този контекст неизползваните отпадъци също представляват потенциална загуба.

Новите решения за преобразуване на отпадъци в ресурси набират скорост като основни инструменти за справяне с влошаването на околната среда. Управлението на отпадъците се насочва към възстановяване на ресурсите. От валоризация на органични отпадъци до рециклиране на пластмаса, спектърът от отпадъци към ресурси обхваща различни сектори за смекчаване на екологичните отпечатъци.  Нови компании за преработка на отпадъци се очертават като водещи в това пътуване към устойчивост. Сред тях биорафинериите, използващи напреднали ензимни процеси за превръщане на биомасата в ценни продукти на биологична основа, получават най-голямо внимание.

По подобен начин новите техники в химическото рециклиране напредват в управлението на пластмасовите отпадъци чрез разграждане на полимерите на съставните им мономери за повторна употреба. Освен това използването на AI алгоритми рационализира операциите по сортиране и рециклиране на отпадъци, като повишава ефективността и точността. Освен това новите компании предлагат и системи със затворен цикъл, при които отпадъците се пренасочват като суровини за нови производствени цикли. Тъй като тези технологии продължават да се развиват, те продължават да напредват в управлението на отпадъците, подкрепяйки по-устойчиво и ресурсно ефективно бъдеще.

Подобреното управление на битовите отпадъци води до значително по-ниски емисии на парникови газове, което се дължи главно на по-ниските емисии на метан от депата и емисиите, избегнати чрез рециклиране. Това в значителен принос към усилията на ЕС за смекчаване на изменението на климата.

Най-добрият начин да намалите въздействието на отпадъците върху околната среда е да ги предотвратите на първо място.  Много предмети, които изхвърляме, също могат да бъдат използвани повторно, а други могат да бъдат рециклирани за суровини.

Борбата с отпадъците започва с превенцията

Потенциалните ползи са огромни и могат да улеснят преминаването на ЕС към кръгова икономика, където нищо не се губи. Придвижването нагоре в йерархията на отпадъците предлага ползи за околната среда, дори за страни с високи нива на рециклиране и възстановяване.

За съжаление нашите настоящи системи за производство и потребление не предлагат много стимули за предотвратяване и намаляване на отпадъците. От дизайна на продукта и опаковката до избора на материали, цялата верига на стойността трябва първо да бъде преработена с оглед на предотвратяването на отпадъците, а след това „остатъците“ от един процес могат да бъдат превърнати във вход за друг.

Придвижването нагоре в йерархията на отпадъците изисква съвместни усилия на всички заинтересовани страни: потребители, производители, политици, местни власти, съоръжения за третиране на отпадъци и т.н. Потребителите, които желаят да сортират своите битови отпадъци, могат да рециклират само ако инфраструктурата за събиране на техните сортирани отпадъци е в място. Обратното също е вярно; общините могат да рециклират нарастващ дял само ако домакинствата сортират своите отпадъци.

В крайна сметка дали отпадъците ще представляват проблем или ресурс зависи от това как ги управляваме.