Какво ще стане, ако можем да използваме отпадъците като ресурс и по този начин да намалим търсенето на добив на нови ресурси? Извличането на по-малко материали и използването на съществуващите ресурси ще помогне за предотвратяване на някои от въздействията, създадени по веригата. В този контекст неизползваните отпадъци също представляват потенциална загуба.

Подобреното управление на битовите отпадъци води до значително по-ниски емисии на парникови газове, което се дължи главно на по-ниските емисии на метан от депата и емисиите, избегнати чрез рециклиране. Това в значителен принос към усилията на ЕС за смекчаване на изменението на климата.

Най-добрият начин да намалите въздействието на отпадъците върху околната среда е да ги предотвратите на първо място.  Много предмети, които изхвърляме, също могат да бъдат използвани повторно, а други могат да бъдат рециклирани за суровини.

Борбата с отпадъците започва с превенцията

Потенциалните ползи са огромни и могат да улеснят преминаването на ЕС към кръгова икономика, където нищо не се губи. Придвижването нагоре в йерархията на отпадъците предлага ползи за околната среда, дори за страни с високи нива на рециклиране и възстановяване.

За съжаление нашите настоящи системи за производство и потребление не предлагат много стимули за предотвратяване и намаляване на отпадъците. От дизайна на продукта и опаковката до избора на материали, цялата верига на стойността трябва първо да бъде преработена с оглед на предотвратяването на отпадъците, а след това „остатъците“ от един процес могат да бъдат превърнати във вход за друг.

Придвижването нагоре в йерархията на отпадъците изисква съвместни усилия на всички заинтересовани страни: потребители, производители, политици, местни власти, съоръжения за третиране на отпадъци и т.н. Потребителите, които желаят да сортират своите битови отпадъци, могат да рециклират само ако инфраструктурата за събиране на техните сортирани отпадъци е в място. Обратното също е вярно; общините могат да рециклират нарастващ дял само ако домакинствата сортират своите отпадъци.

В крайна сметка дали отпадъците ще представляват проблем или ресурс зависи от това как ги управляваме.